ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ ІМ. І.І. МЕЧНІКОВА

  ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ПРИРОДНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

 

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030101 – « ФІЛОСОФІЯ » НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0301 – « ФІЛОСОФІЯ »

і 6.020101 « КУЛЬТУРОЛОГІЯ » НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0201 – « КУЛЬТУРА ».

ОСВІТНЬО – КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР

АВТОРСЬКА РОЗРОБКА

ВИКЛАДАЧ  ШЕВЧУК М.А.

 1. Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі

    1.2. Мета викладення дисципліни «всесвітня історія».

         Мета дисципліни полягає у вивченні та інтерпретації історичних фактів та суспільних явищ різних країн, регіонів та цивілізацій, аналізу спільних рис та          відмінностей у їх історичному розвитку, з'ясуванні матеріальних та інтелектуальних досягнень та можливостей людства у минулому, сучасному і у перспективі          майбутнього.

         Задачі вивчення дисципліни.

       Студент повинен знати :

     Студент повинен вміти:

Знання дисципліни передбачає вміння збирати, систематизувати, аналізувати інформацію історичного характеру та використовувати її у практиці сучасного життя. Оволодіння дисципліною передбачає пізнання політичних, соціально – економічних та культурно – релігійних процесів, які обумовлюють особливості історичного розвитку народів і країн світу. Програма навчального курсу розрахована на вивчення і засвоєння конкретного матеріалу по основним напрямам політичної, економічної, соціальної і культурної історії ведучих країн світу, починаючи від зародження первинної державності і перших паростків цивілізації і далі через різного роду суспільні трансформації до свогодення.

СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

теми

НАЗВА МОДУЛІВ І ТЕМ

ВСЬГО ГОДИН

ЛЕКЦІЇ

СЕМІНАРИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ АНТИЧНОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

1

Предмет курсу і його місце в системі гуманітарних і суспільних наук.

2

 

2

Цивілізаційна сутність всесвітньо – історичного процесу

2

2

3

Історико – цивілізаційний розвиток народів Єгипту і Месопотамії

2

 

4

Головні віхи політичної історії стародавньої Індії

2

2

5

Найдавніші китайські держави та їх суспільно – політичний розвиток

2

2

6

Формування і розвиток античних полісів. Створення античної класичної культури.

2

 

7

Політика, війна і суспільно – культурний розвиток Греції у VIII – IV ст.. до н.е.

2

2

8

Римська держава і суспільство у республіканський період (509 – 30 р.р. до н.е.)

2

2

9

Епоха Римської імперії (30 р. до н.е. – 476 р. н.е.)

2

 

10

Феодалізм та становлення станової монархії в Європі. Розвиток парламентаризму

2

2

11

Суспільно – політичний розвиток абсолютистських монархій

2

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. БУРЖУАЗНІ ТА СОЦІАЛІСТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ, ВІЙНИ, ДЕМОКРАТИЧНІ ТА ТОТАЛІТАРНІ РЕЖИМИ НОВОГО І НОВІТНЬОГО ЧАСУ ( XV ст. – 30 – ті роки XX ст )

1

Буржуазні революції у Нідерландах і Англії.

2

2

2

Війна за незалежність північноамериканських колоній і створення США

2

2

3

Французька революція XVIII ст.

2

4

4

Громадянська війна (1861 – 1865 р.р.) і Реконструкція у США (1865 – 1871 р.р.)

2

 

5

Франко – пруська війна та створення Германської імперії

2

2

6

Перша світова війна 1914 – 1918 р.р. та створення Версальсько – Вашингтонської системи міжнародних відносин

2

2

7

Революційно – політичні кризи 1917 – 1923 р.р.

2

 

8

США у 1930- ті роки. «Новий курс» Ф. Рузвельта

2

 

9

Фашизм в Італії : влада, ідеологія і політика

2

 

10

Націонал – соціалізм у Німеччині : режим влади, ідеологія і політика

2

4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ (1939 р. – ПОЧАТОК XX I ст.)

1

Друга світова війна

2

4

2

США і країни Західної Європи у період післявоєнної реконструкції і «холодної війни» (1945р. - 1970 –ті роки.)

2

2

3

СРСР і країни Центральної і Південно – Східної Європи у період післявоєнної реконструкції і «холодної війни» (1945р. – 1970 - ті роки)

2

2

4

Крах комуністичної системи і радикальні перетворення у СРСР і у країнах Центральної і Південно – Східної Європи (80 - ті роки XX ст.- початок XXI ст.)

2

4

5

Європейський Союз : історія, політична структура, досягнення та проблеми розширення

2

4

6

Соціально – політичний розвиток Китаю у другій половині XX – початку XXI ст.

2

4

7

Соціально – політичний розвиток Японії у другій половині XX - початку XXI ст

2

2

2.2 ПРОГРАМА КУРСУ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

  ВСТУП ДО КУРСУ “ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ”.

ІСТОРІЯ СТОРОДАВНЬОГО СХОДУ, АНТИЧНОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

 

ТЕМА 1. Предмет курсу і його місце в системі гуманітарних і суспільних наук

Категорія “всесвітня історія”. Сучасна концепція “всесвітньої історії”. Місце історії у системі наук. Предмет історичної науки. Роль теорії у пізнанні минулого. Особливості історичного пізнання та історична свідомість. Історія та сучасність. Роль методології у вивченні історичного процесу. Філософія історії. Політична історія. Традиції вивчення всесвітньої історії в Одеському університеті. Загальні відомості про літературу та джерела до всесвітньої історії.

ТЕМА 2. Цивілізаційна сутність всесвітньо-історичного процесу

Співвідношення цівілізаційних концепцій з іншими теоріями суспільного розвитку. Традиціоналістські та модерністські типи суспільств.
Становлення цивілізаційної теорії та основні положення концепцій А. Тойнбі, Л.Гумильова, П. Сорокина, Ф.Броделя. Традиції французської школи Анналів. Порівняльний метод вивчання цивілізацій. Контінуїтет. Теорія модернізації історії.

ТЕМА 3. Історико – цивілізаційний розвиток народів Єгипту і Месопотамії.

Поняття “історія стародавнього Сходу”. Загальне та особливе у розвитку народів Сходу. Створення цивілізації на Сході та її місце в історії світової культури.Періодизація історії та основні види джерел.
Проблема формування єгипетської народності та створення централізованої єгипетської держави. Соціальний розвиток Єгипту. Фараон та його деспотична влада. Релігійна ідеологія і роль жерців. Єгипет під владаю гіксосів. Тутмос ІІІ – великий завойовник. Армія та військова справа.
Релігійно-політична реформа Аменхотепа ІУ. Рамзес ІІ – завойовник і будівничий. Основні процеси економічного, соціального, політичного та культурного розвитку Єгипту у період Пізнього Царства. Завоювання Єгипту персами. Оригінальність єгипетської культури.
Політична історія шумерських міст-держав у ранньодинастичну епоху.Месопотамія під владою Аккаду. Внутрішня і зовнішня політика Саргона та його наступників. Шумеро-Аккадське царство. Царська влада, бюрократія та військо ІІІ династії Ура. Крах Шумеро-Аккадського царства.
Вавілонська держава. Хамураппі – завойовник і законодавець. Економіка, соціальна структура та політичний устрій Вавілону.
Ассирія у першій половині ІІ тис. до н.е. Реформи Тиглатпаласара ІІІ і новий підйом Ассирії. Розквіт ассирійської держави. Причини краху Ассирії.
Нововавілонське царство. Правління Новуходоносора ІІ. Завоювання країни персами.
Релігійні уявлення та культурні надбання народів Месопотамії

ТЕМА 4. Головні віхи політичної історії стродавньої Індії

Вступ до індології. Хронологія та періодизація староіндійської історії. Індська (Хараппська) цивілізація. Заселення Північної Індії індоаріями. Проблема походження індоаріїв. Суспільний та політичний устрій у індоаріїв. “Веди” як джерело до історії староіндійської цивілізації. Система варн. Закони Ману. Брахманізм.
Створення держави Нандів. Індійський похід Александра Македонського. Об?єднання Індії при династії Маур?їв. Економічне життя та соціальна структура індійського суспільства. Імперія Гуптів, її розквіт та занепад.
Релігійні системи Індії. Природничо-наукові знання. Розвиток філософської думки. Індійська філософія – явище світового значення.

ТЕМА 5. Найдавніші китайські держави та їх суспільно політичний розвиток

Вступ до китаїстики. Хронологія та периодизація старокитайської історії. Стан джерельної бази. Етногенез та ментальність населення. Найдревніші китайські держави : Шань-Інь, Західне та Східне Чжоу. Суспільні та політичні процеси. Система спадкових рангів та проблеми соціальної нерівності.
Боротьба за гегемонію між царствами древнього Китаю. Період Чжаньго. Реформи Шань Яна у царстві Цінь та їх значення. Ідеологічна боротьба у Китаї у І-ІІ ст. до н.е. Виникнення філософських вчень і шкіл. Конфуціанство. Легістська модель держави.
Імперія Цінь. Цінь Шихуанді, його адміністративні реформи та зовнішня політика.
Імперія Хань у ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. Внутрішня та зовнішня політика ханьських імператорів. Соціальний склад ханьского суспільства. Загострення соціальних протиріч і народні повстання у І ст. н.е. Реформи Ван Мана та рух “червонобрових”. Рабство. Повстання “жовтих пов?язок”. Міжусобиці та крах Ханьської імперії.
Філософські, релігійні та культурні системи у древньому Китаї.

ТЕМА 6. Формуваня і розвиток античних полісів. Створення античної класичної культури

Поняття “антична історія”. Співвідношення, зв?язки та відмінності античної історії та історії довньосхідної. Історія давньої Греції – історія зародження основ європейської цивілізації. Історіографія історії античного світу.
Виникнення на о. Криті у кінці ІІІ тис. до н.е. першої цивілізації у Європі. Ахейська Греція у ІІ тис. до н.е. Троянська війна та її вплив на подальший розвиток Греції.
Формування і розвиток давньогрецьких полісів. Типи грецьких полісів. Афіни у ІІІ-І ст. до н. е. Реформи Солона. Структура влади. Тиранія в Афінах та в інших полісах. Законодавство Клисфена та формування афінської демократії .
Пелопоннес у ІІІ-І ст. до н.е. Держава, влада і суспільство у Спарті. Пелопоннеський союз.

ТЕМА 7. Політика, війна і суспільно-культурний розвиток Греції у УІІІ-УІ ст. до н. е.

Греко-персидські війни та їх вплив на розвиток Греції.
Поняття “класичне рабство” та його основні особливості. Проблеми розвитку даньогрецької економіки у сучасній історіографії.
Велика Греція і грецькі міста-колонії у Північному Причорномор?ї.
Реформи Ефіальта і Перикла у Афінах. Пелопоннеська війна та її вплив на розвиток Греції. Криза полісної системи у Греції у ІУ ст. н.е. Політична роздробленість. Програми подолання кризи у грецькому суспільстві у творах Платона, Сократа і Аристотеля.
Релігія і культура давньої Греції. Філософські системи та соціально-політичні вчення.

ТЕМА 8. Римська держава і суспільство у республіканський період (509 – 30 р.р. до н.е.)

Римська історія і всесвітньо-історичний процес. Історіографія стародавнього Риму. Перші цивілізації в Італії (УІІІ-УІ ст. до н.е.). Вплив етрусків на розвиток Італії і Риму. Формування громадянської общини. Царська влада у Римі. Створення Римської республіки. Республіканький устрій та політичні угрупування Риму. Римська армія та її оррганізація. Сенат. Магістратури звичайні та екстраординарні.
Стуктура римсько-італійського союзу. Бортьба Риму з Карфагеном за домінування у Західному Середземномор?ї у ІІІ-І ст. до н.е. Пунічні війни. Основні риси економічного розвитку Риму у ІІ-ІІІ ст. до н.е. Соціальна структура Риму і соціальні протиріччя. Повстання рабів. Брати Гракхи та їх реформи.
Югуртинська війна і воєнно-політичні реформи Гая Марія. Союзницька війна.
Криза політичної системи римської республіки. Митридатова війна. Повстання Спартака. Диктатура Сулли. Цицерон та його політична діяльність.
Консульство Цезаря і його соціально-політичні реформи. Війни Цезаря у Галлії. Громадянська війна між Цезарем і Помпеєм. Цезар – диктатор Риму. Громадянські війни після смерті Цезаря. Причини падіння Римської республіки.

ТЕМА 9. Епоха Римської імперії ( 30 р. до н.е. – 476 р. н. е .)

Правління Октавіана Августа і організація монархічного ладу. Соціально-економічні відносини у Римській імперії у І-ІІ ст. н.е. “Золотий вік” Римської імперії. Рим та варварські племена. Імператорські династії. Солдатські імператори та їх політика. Послаблення центральної влади.
Криза класичної системи рабства. Виникнення християнства.
Римське суспільство і держава у ІУ-У ст. Система домінату (римського абсолютизму). Варваризація римської армії. Нашестя на Рим варварських племен. Причини падіння Західної Римської імперї. Повсякденне життя древніх римлян. Система виховання і освіти. Римське відчуття історії. Стоїчна філософія : Сенека, Марк Аврелій.

ТЕМА 10. Феодалізм та становлення станової монархії в Европі. Розвиток парламентаризму.

Варварські королівства. Франкська держава. Господарство і суспільний устрій у франків згідно “Саличної правди”. Устрій Франкської імперії.
Утвердження феодального ладу в країнах Західної Європи до кінця ХІ ст. Проблема загального і відмінного у розвитку країн Західної Європи. Церква. Генеза середньовічної культури. Доля Аристотельської філософії у Західній Європі.
Виникнення і розвиток середньовічних міст. Організація ремесла. Боротьба міст за самоуправління. Ганзейський союз міст. Розвиток товарно-грошових відносин.
Аграрні відносини і становище селянства і феодалів. Особливості соціальної боротьби. Хрестові походи. Особливості формування станової монархії. Становлення парламентаризму.
Столітня війна. Династичні війни. Опозиційні рухи. Італійські республіки. Тиранія Медичі у Флоренції. Епоха Відродження і поширення гуманістичних ідей у Європі. Громадянський гуманізм та його представники. Реконкіста у Іспанії. Кортеси. Католицька церква і духовно-рицарські ордени.
Специфіка розвитку феодальних відносин у скандинавських країнах.

ТЕМА 11. Суспільно – політичний розвиток абсолютистських монархій.

  Католицька церква у Німеччині. Еразм Ротердамський. Німецький гуманізм. Ульріх фон Гуттен і критика папського Риму. Реформаційне вчення Лютера і його прийняття у суспільстві. Селянська війна у Німеччині. Аугсбургзький релігійний мир.
Громадянсько-релігійні війни у Франції. Католицька і Парижська ліги. Нантський едикт. Генріх ІУ та його внутрішня і зовнішня політика. Кальвінізм.
Причини Контрреформації. Ордин ієзуїтів. Тридентський собор і його рішення. Участь політичних структур у Контрреформації. Контрреформація і культура.. Формування капіталістичних відносин і соціально-політичні процеси у країнах Західної Європи. Характеристика абсалютистських монархій.
Великі географічні відкриття і виникнення колоніальної системи. Внутрішня і зовнішня політика Тюдорів у Англії. Правління династії Стюартів. Зміцнення абсолютизму за часів Рішельє. Центральні і місцеві органи управління.
Внутрішня і зовнішня політика Філіпа ІІ. Італійські війни. Перехід від станової монархії до абсолютної у країнах Північної Європи.
Тридцятилітня війна у Європі. Вестфальський мир та його значення.
Основні напрямки у розвитку культури Західної Європи. Книгодрукування. Наукові досягнення. Філософія. Політичні теорії. Соціальні утопії. Академії. Культура і повсякденне життя.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
БУРЖУАЗНІ ТА СОЦІАЛІСТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ, ВІЙНИ, ДЕМОКРАТИЧНІ ТА ТОТАЛІТАРНІ РЕЖИМИ НОВОГО І НОВІТНЬОГО ЧАСУ (
XX ст.. – 30 – ті роки XX ст)

ТЕМА 1. Буржуазні революції у Нідерландах і Англії.

Нідерланди у складі імперії Карла У та за часів Філіпа ІІ. Політичний режим у Нідерландах. Початок національно-визвольного руху. Політика принца Оранського та дворянської еміграції. “Гентське умиротворення”. Арраська і Утрехтська унії. Створення республіки об?єднаних провінцій та соціальна боротьба.
Англійський абсолютизм. Буржуазно-дворянська опозиція. Пуританізм. Скликання Довгого парламенту та його законодавча діяльність. Програма індепендентів. Левеллери. Індепендентська республіка, її внутрішна та зовнішня політика. Олівер Кромвель. Політичні вчення в епоху революції : Т. Гоббс, Дж. Мільтон, Дж. Гаррінгтон.
Криза республіки. Становлення системи протекторату, її функціонування і криза. Реставрація монархії. Історичне значення революцій у Нідерландах і Англії.

ТЕМА 2. Війна за незалежність північноамериканських колоній і створення США.

Поняття “нова історія”та “новітня історія”. Історичний зміст і періодизація нової та новітньої історії. Місце нової та новітньої історії у світовій історії. Дискусійні проблеми історичного розвитку.
Перші англійські колонії. Індіанські народи. Типологія колоній та системи управління в них. Рабство негрів. Аграрні відносини. Формування північноамериканської нації. Освітянство. Б. Франклін. Т. Джефферсон. Політична і громадська активність колоністів.
Економічні і політичні протиріччя між колоніями і метрополією. Початок збройної боротьби. “Декларація незалежності”. Демократичні перетворення. Хід воєнних подій. Дж. Вашингтон. Міжнародне становище США. Версальський мир.
Становлення државності США. “Статті конференції”. Конституція 1787 р. “Біль про права”. Формування та розвиток партійної системи. Історичне значення війни за незалежність.

ТЕМА 3. Французька революція XVIII ст. .

Французьке Просвітительство. Природньо-правова теорія, ідея прав людини. Монтеск?є, Вольтер. Енциклопедія і енциклопедисти. Дідро. Руссо. Зміни у суспільній свідомості.
Фінансова і економіна криза. Спроба реформ. Тюрго. Неккер. Генеральні штати. Установчі збори. Декларація прав людини і громадянина. Ідея нації і принцип народовладдя. Нова державна система. Аграрне питання. Релігія і церква. Конституція 1791 р. Політичні угруповання. Робесп?єр, Марат, Дантон. Політичний егалітаризм. Преса. Селянський рух. Еміграція Революція у Франції і Європа.
Криза конституційної монархії. Повалення монархії. Початок терору. Національний Конвент. Жірондисти і монтаньяри. Санкюлоти. Повстання 31 травня – 2 червня 1793 р. Конституція 1793 р. Політична система якобінської диктатури. Соціальні та етичні ідеали якобінців. Розгортання терору.
Жак Ру, Ебер, Шомет, Падіння ебертистів і дантоністів. Криза і падіння якобинської влади. Наукові дискусії про якобинську республіку.
Від Термідора до Брюмера. Франція у період Консульства та Імперії. Політика Наполеона.

ТЕМА 4 Громадянська війна (1861 – 1865 р.р.) і реконструкція у США (1865 – 1871 р.р.)

Передумови другої ліберально-демократичної революції у США. Ідеологія рабовласництва. Боротьба фермерства за демократичне вирішення аграрного питання. Колонізація західних земель і загострення боротьби за владу у США. Прихід до влади республіканської партії і м?ятеж південних штатів. А. Лінкольн. “Конституційна війна” (1861-1862). Військові невдачі Півночі. Радикальні республіканці. Акт про гомстеди. Прокламація про звільнення рабів. Політична боротьба на виборах 1864 р. Перемога Півночі.
Реконструкція, її цілі та методи здійснення. Варіанти реконструкції. “Президентська реконструкція”. Радикальна реконструкція 1867-1869 рр. Демократичні реформи на Півдні. Поправки до федеральної Конституції. Зміни у середовищі економічної і політичної еліти у південних штатах. Незавершеність другої ліберально-демократичної революції. Історичне значення другої буржуазної революції у США.

ТЕМА 5. Франко – пруська війна та сворення Германської імперії.

Промисловий підйом у Німеччині 50-60-х років. Формування національного ринку. Пруський аграрний закон 1850 р. Австро-пруська боротьба за гегемонію у Німеччині.
Підйом ліберального руху. “Національний союз” і Прогресистська партія. Конституційний конфлікт у Прусії і прихід до влади О.фон Бісмарка. Політичний курс Бісмарка. Робітничий рух.
Австро-пруська війна і розгром Австрії. Північногерманський союз і його Конституція. Створення партії націонал-лібералів. Франко-пруська війна і завершення об?єднання Німеччини. Створення Германської імперії. Імперська Конституція 1871 р. Гегемонія Прусії у Німеччині.
Грюндерство та економічна криза 1873 р. Єдиний національний ринок. Політичні партії. “Культуркампф”.
Зовнішня політика Німеччини у 70-80-ті роки. Німецько-російські відносини. Австро-німецький блок. Створення Троїстого союзу.
“Виключний закон” проти соціалістів. Криза режиму Бісмарка і його відставка.

ТЕМА 6. Перша світова війна 1914 – 1918 р.р. та створення Версальсько–Вашингтонської системи міжнародних відносин.

Наростання протиріч між Троїстим союзом і Антантою. Сараєвське вбивство і липнева криза 1914 р. Початок війни. Воєнні дії і дипломатична боротьба. Роль таємної дипломатії у підготовці і в ході війни. Роль національних проблем, національних рухів, національнолізму у період війни. Становище на Східному і Західному фронтах. Проблема мобілізації людських і матеріальних ресурсів для ведення війни. Форми і методи державного регулювання. Війна і міжнародна соціал-демократія
Лютнева революція у Росії. Жовтнева революція у Росії та її вихід із стану війни. Держави Антанти і Радянська Росія.
Брест-Литовський мирний договір.
Поглиблення внутрішньополітичної кризи в країнах германського блоку. Капітуляція країн Четверного союзу. Паризська мирна конференція. В. Вільсон і його ініциативи по демократизації міжнародних відносин. Версальський мирний договір. Мирні договори з союзниками Німеччини.
Ліга націй. США і Версальська система. Вашингтонська конференція. Версальсько-Вашингтонська система – нова система міжнародних відносин.

ТЕМА 7. Революційно – політичні кризи 1917 – 1923 р.р.

Жовтнева революція 1917р. у Росії. Становлення і функціонування системи Рад в Росії. Основні етапи, зміст та наслідки громадянської війни. Політика і система воєнного комунізму. Голод 1921-1922 рр. НЕП.
Створення СРСР та його зовнішня політика у 20-ті рр. Індустріалізація і колективізація. Система державного соціалізму і режим особистої влади Сталіна. Сталінізм і формування тоталітарної свідомості. Номенклатура. Міжнародне становище СРСР. Основні риси національної і культурної політики у СРСР. Роль філософії та історії у радянському соціалістичному суспільстві.
Основні риси і форми революційної кризи в країнах Центральної Європи. Революція 1918-1919 рр. у Німеччині. Партійно-політична боротьба. Створення Компартії Німеччини та її політика. Баварська Республіка та її поразки. Національні збори у Німеччині. Веймарська Конституція. Історіографія німецької революції 1918-1919 рр.
Національні і революційні рухи в Австро-Угорщині. Розпад монархії Габсбургів і створення нових національних держав. Революції в Австрії та Угорщині. Проголошення Угорської Радянської республіки та її поразка. Авторитарний режим Хорті.

ТЕМА 8. США у 1930 – ті роки. «Новий курс Ф. Рузвельта»

Президентські вибори у США 1932 року. Ф. Рузвельт і його «новий курс». Нові законодавчі акти. Г. Гопкінс та діяльність Федеральної надзвичайної адміністрації допомоги (ФЕРА). Державний бюджет як механізм перерозподілу національного доходу між різними верствами суспільства. Нова податкова політика. Лібералізм «нового курсу» Ф. Рузвельта як стрижневий фактор суспільного життя нації.
Президентські вибори 1936 року. Партійно – політична боротьба навколо «нового курсу». Економічний спад 1937 – 1938 р.р. Нові механізми економічної політики «кейнсіанської економіки». Антимонополістичний рух. Підсумки «нового курсу».
Зовнішня політика Ф. Рузвельта. Боротьба між інтервенціоністами і ізоляціоністами.

ТЕМА 9. Фашизм в Італії : влада, ідеологія і політика.

Світова економічна криза 1929-1933 рр. Розвиток філософсько-консервативних ідей. Пошуки шляхів виходу з кризи.
Загальні риси та особливості розвитку фашизму у 20-30-ті рр. Фашизм як різновид тоталітаризму, його типологічні характеристики. Фашизм при владі. Фашистський режим в Італії. Корпоративна доктрина фашизму. Масові фашистські організації. Фашизація сфери культури і освіти. Особливості ідеології. Расові закони 1938 р. Відносини з Ватиканом. Місце і роль антифашистського руху в Італії.
Історіографія італійського фашизму. Нові концептуальні підходи у вивченні природи фашизму в Італії.

ТЕМА 10. Націонал – соціалізм у Німеччині : режим влади, ідеологія і політика.

Нацистський режим у Німеччині.та його тоталітарна сутність. НСДАП. Ідеологія і програма націонал-соціалізму. Націонал-соціалізм і маси. Джерела фінансування нацистських організацій. Система тотального державного регулювання. Мілітаризація економіки і суспільства. Соціальна політика фашизму.
Агресивна політика фашистських країн. Ідеологічне обгрунтування експансії. Створення агресивного блоку держав на чолі з Німеччиною. Зміна співвідношення сил у Європі у результаті фашистської агресії. Народний фронт і громадянська війна в Іспанії. Антифашистський рух.
Крах Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин. Боротьба за систему колективної безпеки в Європі. Діяльність Ліги націй. Мюнхенська змова і захоплення Німеччиною Чехословакії. Політична криза 1939 р. Пакт Молотова - Рібентропа 23 серпня 1939 р. і таємні протоколи до нього.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА ПРОБЛЕМИ ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ (1939 р. – ПОЧАТОК
XXI ст.)

ТЕМА 1 Друга світова війна

Історіографічний огляд . Причини, характер і періодизація Другої Світової війни. Напад нацистської Німеччини на Польщу. “Дивна війна” на Західному фронті. Приєднання Західної України і Західної Білорусії та дискусії навколо даного факту. Договори СРСР з Литвою, Естонією, Латвією та політика радянізації країн Прибалтики. Війна СРСР проти Фінляндії.
Напад нацистської Німеччини на СРСР. Україна у планах нацистських загарбників. Вступ у війну США. Формування антифашистської коаліції. Битва під Москвою. Агресія Японії на Тихому океані та в Азії. Японська окупаційна політика.
Битва на Східному фронті. Окупаційна політика Німеччини та її союзників. Корінний перелом у ході Другої світової війни. Вирішальні битви під Сталінградом і Курськом.
Висадка союзників у Північній Африці та в Італії. Підйом антифашистського руху опору. Криза фашистського блоку. Поразка фашистської Італії. Тегеранська конференція.
Створення і роль другого фронту. Головні бойові операції по визволенню України. Кримська (Ялтинська) конференція. Капітуляція нацистської Німеччини. Створення ООН. Берлінська (Потсдамська) конференція та її рішення. Вступ СРСР у війну проти Японії. Підсумки Другої світової війни.

ТЕМА 2. США і країни Західної Європи у період післявоєнної реконструкції і «холодної війни» (1945 р. – 1970 – ті роки)

Специфічні риси формування системи міжнародних відносин після Другої Світової війни. Проблема мирних договорів з Німеччиною та Австрією. Сан-Франциський мирний договір.
“Холодна війна”: причини, форми і зміст. Роль ідеології у міжнародних відносинах. Розкол Німеччини та утворення НДР і ФРН. Структура і цілі НАТО. Гонка озброєнь. Війна у Кореї.
Особливості політичного економічного і соціального розвитку капіталістичних країн Західної Європи і США. План Маршалла.
Неолібералізм і неоконсервативна ідеологія. Маккартизм у США. Головні зовнішньополітичні доктрини США.
Внутрішня і зовнішня політика консервативного кабінету У.Черчіля. Уряд А.Ідена і Суецька криза. Конституція 1946 р. і Четверта республіка у Франції. Партійно-політична боротьба у Франції. План Плевена. Колоніальні війни. П?ята республіка у Франції і конституція 1958 р. Ш.де Голль – людина і політик. Італійське “економічне диво”. Формування нової партійно-політичної системи у ФРН. Проблема національної єдності німців. Діяльність уряду К. Аденауера. “Економічне диво” ФРН. Доктрина “соціальної ринкової економіки”.
Еволюція партійно-політичної системи. Програма і політика “нових рубежів” уряду Дж. Кеннеді. Негритянський рух у США. Молодіжний рух. Соціально-економічна політика урядів Ніксона і Форда. “Уотергейтська справа”.
Зовнішньополітична стратегія США. Карибська криза. Агресія США у В?єтнамі. Міжнародні угоди між США і СРСР 1972-1974 рр. ОСВ-1.
Внутрішня і зовнішня політика консервативних і лейбористських кабінетів в Англії. Вибори 1979 р. і прихід до влади консерваторів. М. Тетчер – людина і політик. Політика урядів Ж. Помпіду і Ж. д?Естена у Франції. “Східна політика” уряду В. Брандта у ФРН і політична боротьба навколо “східних договорів”Нові соціальні рухи у ФРН. Партія зелених Неофашизм в Італії.
Нові явища у культурі. Розвиток суспільно-філософської думки.

ТЕМА 3.
СРСР і країни Центрально і Південно – Східної Європи у
період післявоєнної реконструкції і «холодної війни» (1945 р. – 1970 – ті роки).

Наслідки Другої Світової війни : людські і матеріальні втрати. Стан економіки СРСР і визначення пріорітетів в економічній політиці. Прискорений розвиток ВПК. Відміна надзвичайного стану в СРСР. Заходи по зміцненню режиму особистої влади Сталіна і боротьба з вільнодумством у суспільстві. Компанія боротьби з “космополітизмом” і “низькопоклонством перед Заходом.” Політичні репресії. Постанова ЦК КПРС “Про подолання культу особистості і його наслідків”. Зовнішньополітичній курс СРСР. Початок “холодної війни”. Стосунки СРСР з країнами Східної Європи. СРСР і німецьке питання.
Особливості післявоєнної історичної ситуації в країнах Центральної і Південно-Східної Європи. Питання про владу. Роль радянської воєнної адміністрації. Соціально-політичні та економічні реформи. Проголошення курсу на побудову соціалізму. Установлення тоталітарних комуністичних режимів. Партійні чистки, репресії. Нав?язування радянської моделі суспільного устрою. Соціально-політичні кризи 1953-1956 рр. у Польщі, НДР, Угорщині, Чехословакії. Діяльність Організації Варшавського договору.
Відставка М.С. Хрущова. Проголошення принципу “колективного керівництва”. Зростання бюрократичного апарату. “Застій” у кадровій політиці вищого ешелону влади. Посилення консервативних тенденцій у політиці. Концепції “розвинутого соціалізму” і «радянського народу» як нової історичної спільності”. Конституція СРСР 1977 р. Соціальна і національна структура радянського суспільства. Рівень життя населення.
Особливості суспільно-політичної кризи у Чехословакії. “Празька весна” 1968 р. Введення у Чехословакію військ країн ОВД та його наслідки. Розвиток системи суспільного самоуправління в Югославії.
Формування організованої опозиції у Польщі. Політика Я.Кадара в Угорщині. “Берлінська стіна”. Авторитарний політичний режим Н.Чаушеську у Румунії. Політика розрядки міжнародної напруженості. “Доктрина Брежнева”.

ТЕМА 4.
Крах комуністичної системи і радикальні перетворення у
СРСР і у країнах Центральної і Південно – Східної Європи ( 80 – ті роки ХХ ст.. – початок ХХІ ст..)

Неефективність економічної системи соціалізму. Наростання кризових явищ. Падіння життєвого рівня. Посилення соціально-політичної напруженості. Ерозія адміністративно-командної системи. Деградація правлячих еліт. Соціально-політична криза у Польщі. Проголошення політики перебудови у СРСР. Діяльність М.С.Горбачова. Спроби подалати кризу і причини їх невдач.
Демократичні революції в країнах Центральної і Південно-Східної Європи на рубежі 80-90-х років. Їх основні форми і результати. Вирішення питання про владу. Особливості посттоталітарних суспільств. Політичні, економічні і соціальні перетворення, курс на співпрацю з західноєвропейськими політичними та економічними інститутами і об*єднаннями (НАТО, Євросоюз, та інші).
Боротьба “Солідарності” і революція у Польщі. Перемога “Солідарності” на виборах 1990 р. Президент Л.Валенса. Перемога на виборах А.Квасьневського. Нова Конституція Польщі 1997 р.
Особливості соціально-політичної кризи у НДР. Масова втеча до ФРН. Падіння “Берлінської стіни”. Створення нових партій. Перші загальнонімецькі вибори. Об?єднання Німеччини 1990 р.
“Оксамитова революція” у Чехословакії. Громадянські рухи. Президент В.Гавел. Припинення федерації чехів і словаків і утворення Чешської і Словацької республік.
“Тиха революція” і суспільно-політичні зміни в Угорщині. Народне повстання і революція в Румунії.
Розпад Югославії і створення нових держав на Балканах. Нова ситуація у сфері науки, освіти і культури. Розвиток суспільно-політичної думки.

ТЕМА 5. Європейський Союз : історія, політична структура, досягнення та проблеми розширення.

Історичні традиції федералістських теорій європейського об ' єднання. Історіографія європейської інтеграції. Історичні передумови й рушійні сили інтеграційних процесів у Західній Європі. Початковий період європейської інтеграції. Європейське співтовариство вугілля і сталі. Римські договори. Заєснування ЄЕС. Формування Спільного ринку та інституціональної системи Європейських співтовариств. Створення системи Європейського політичного співробництва. Розвиток спільних політик ЄЕС. Проблема розширення Європейського співтовариства. Єдиний Європейський акт. Геополітичні зміни кінця 80- х – початку 90 – х років і перспективи європейського будівництва.
Маастрихтський договір та утворення Європейського Союзу. Вступ Австрії, Фінляндії та Швеції до ЄС. Амстердамський договір. Інституціональна реформа ЄС. Спільна політика ЄС. Зовнішня політика і політика безпеки ЄС. Новий якісний етап у розвитку європейської інтеграції на початку XX – ст. Політика розширення ЄС на Схід: передумови, проблеми та наслідки.
Україна на шляху до європейської інтеграції. Розвиток співробництва між Україною і ЄС.

ТЕМА 6. Соціально – політичний розвиток Китаю і другій половині ХХ – початку ХХІ ст..

Особливості післявоєнного розвитку Китаю. Утворення КНР. Суспільно-політична система Китаю. Мао Цзе-дун і політика “великого скачка”. Специфіка радянсько-китайських міжнародних відносин. Культурна революція” в Китаї та її наслідки.
Рішення грудневого (1978 р.). Пленуму ЦК КПК про курс на реформи. Ден Сяопін і політика реформ. Соціалізм з китайською специфікою. Причини економічних успіхів сучасного Китаю. Іноземні інвестиції в економіці Китаю. Вільні економічні зони Китаю.
З?їзд КПК (2002 р.) і соціально-економічний курс держави. Зовнішньополітичні орієнтири Китаю на початку ХХІ ст. Китайсько-американські відносини. Китайсько-російські відносини. Розвиток співробітництва між Китаєм та Україною. Роль Китаю в АТР.
Ідеологія і культура. Розвиток науки і освіти.

ТЕМА 7. Соціально – політичний розвиток Японії у другій половині ХХ – початку ХХІ ст.

Японія після другої світової війни .Американська окупація Японії. Відновлення економічних і політичних позицій Японії .Реформи. Війна у Кореї і Японія. Сан-Франциський мирний договір. Договір безпеки між США і Японією. Антивоєнний рух. Створення ліберально – демократичної партії і формування іі політичного курсу. Відновлення відносин з СРСР.
Прискорення економічного зростання протягом з середини 50 – х років ХХ ст.. Формування багатопартійної системи. Відновлення відносин Японії з Китаєм.
Структурна перебудова японської економіки з середини 70 – х років. Пошуки суспільно – політичної рівноваги. Поглиблення військового співробництва з США і політика санкцій відносно СРСР. Проблема «північних територій».
Тенденції соціально – економічного і політичного розвитку Японії на рубежі ХХ – ХХ I ст. Зміцнення ЛДП. Розвиток багатопартійної системи. Конкурентні можливості. Японія у міжнародних відносинах. та її роль у Азійсько – тихоокеанському регіоні.

2. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ:

  3.1 ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА :

 1. Алексеев В.П., Першиц А.М. История первобытного общества. М., 1999.
 2. Древние цивилизации. Под общей ред. Г.М. Бонгард-Левина. М.,1989.
 3. Васильев Л.С. История Востока. В 2 –х т. М., 1998.
 4. Всеобщая история. Цивилизация. Факты, события. Современные концепции. Справочник студента. М., 1999.
 5. История древнего Востока. Под ред. В.И. Кузищина. М., 1979, 1988, 2002, 2005.
 6. История древней Греции. Под ред. В.И. Авдиева и др. М., 1972.
 7. История древней Греции . Под ред. В.И. Кузищина. М., 1986, 1996, 2001.
 8. История древнего Рима. Под ред. В.И. Кузищина. 4-е изд. М., 2001.
 9. История средних веков. Под ред. С.Д. Сказкина. 2 т. М., 1977.
 10. История средних веков. Под ред. З.В.Удальцовой. 2 т. М.,1991.
 11. История средних веков. Под ред. С.П.Карпова. 2 т. М., 2000.
 12. Историография истории нового времени стран Европы и Америки. М., 1990.
 13. Виппер Р.Ю. История нового времени. К., 1997.
 14. Новая история стран Европы и Америки. Под ред. Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза 2 т. М., 1997.
 15. Новая история Европы и Америки. Начало 1870 – х годов – 1918 г. Под ред. И.В. Григорьевой. Изд – во МГУ, 2001.
 16. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время ( 1918 – 1945 ). Изд – во МГУ, 1998.
 17. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000 гг. Под ред. Е.Ф. Язькова. М., 2002, 2005.
 18. История южных и западных славян. Т. 1-2. Под ред. Г.Ф. Матвеева и С.З. Ненашевой. Изд- во МГУ, 1998.
 19. История Латинской Америки. С древнейших времен до начала ХХ века. Под ред. Альперовича и др. М., 1991.
 20. История Латинской Америки ( 1918 – 1945). Отв. Ред. Н.П. Калмыков. М., 1999.
 21. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. д .ф.н. В.С. Ерасов. М., 1999.
 22. Хрестоматия по истории Древнего Востока. Под ред. М.А. Коростовцева и др. т. 1-2. М.,1980.
 23. Хрестоматия по истории Древней Греции. Под ред. Д.П. Каллистова. М., 1964.
 24. Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В.И. Кузищина. М., 1987.
 25. Хрестоматия по истории средних веков. Под ред. С.Д. Сказкина. Т. 1-2. М., 1961-1963.
 26. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640-1870). Сост. Е.Е. Юровская. М., 1990.
 27. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870-1914 гг. Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. М., 1989.
 28. Хрестоматия по новой истории. Под ред. А.А. Губера и А.В. Ефимова. В 2-х т. М.. 1963-1965.
 29. Новые документы по новейшей истории. М., 1996.
 30. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Т. 1-2. Сост. д.ю.н. В.А. Томсинов и д.ю.н. Н.А.Крашенникова. М., 1999.

3.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

***

***

***

***

***

***

***

***

***

4.ПЛАНИ
семінарських занять до курсу «всесвітня історія»

 

Тема 1.Цивілізаційний розвиток всесвітньої історії.- 2 год.

ПЛАН

 1. Сутність і зміст всесвітньї історії.
 2. Цивілізація : категорія і теорія.
 3. Основні положення цивілізаційної концепції А. Тойнбі.
 4. Фази цивілізаційного розвитку історії у Л.Гумильова.
 5. К. Ясперс про «осьовий час» і розвиток цивілізацій.
 6. Роль держави, релігії і культури у розвитку цивілізації.
 7. Класифікація і порівняльний аналіз вивчення цивілізацій.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. П.Сорокін про цивілізаційну теорію.
 2. Цивілізація і війна.
 3. Специфічні риси розвитку європейської цивілізації.
 4. Особливості розвитку ісламської цивілізації.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Всеобщая история. Цивилизация. Факты, события.
 2. Современные концепции. Справочник студента. М,1999.
 3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. ХУ-ХУ III вв. Т. 1-3. М., 1986-1992.
 4. Гумилёв Л. География этноса. М., 1989.
 5. Гумилёв Л. Этногенез и биосфера Земли. Вып. 3. Возрасты этноса. Л., 1979
 6. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.
 7. Тойнбі А. Дослідження історії. Т. 1-2. К., 1996.
 8. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1996, 2002.
 9. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2002.
 10. Шпенглер О. Закат Европы : Очерки морфологии мировой истории. М., 1993.
 11. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. д.ф.н.
 12. В.С. Ерасов. М., 1999.
 13. Фукуяма Ф. «Конец истории?» // Вопросы философии, 1990, № 3.
 14. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

Тема 2 Формування та розвиток ци вілізації у Індії у стародавню добу історії – 2 год.

ПЛАН

 

 1. Стан та аналіз джерельної бази.
 2. Віхи політичної історії :
  а) Індійська (Хараппська) цивілізація ;
  б) імперії Маур?їв та Гуптів.
 3. Суспільно-правові відносини згідно законів Ману.
 4. Особливості економічного розвитку.
 5. Релігійно-культурні відносини.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Проблема походження аріїв.
 2. Варни та суспільні відносини у стародавній Індії.
 3. Внутрішня та зовнішня політика Ашоки у стародавній Індії.
 4. Релігія Вед.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Атхарваведа : Избранное : 2-е изд. М., 1995.
 2. Артхашастра (или Наука политики). Москва ; Ленинград, 1959, 1994.
 3. Будда. История о перерождениях. М., 1991.
 4. Голоси стародавньої Індії : Антологія староіндійської літератури. К., 1982.
 5. Закони Ману. М., 1960. 1992.
 6. История и культура древней Индии : Тексты. М., 1990.
 7. Альбедиль М.Ф. Забытая цивилизация в долине Инда. Спб., 1991.
 8. Бонгард-Левин Г.М., Герасимов А.В. Мудрецы и философы Древней Индии. Некоторые проблемы культурного населения. М., 1975.
 9. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985.
 10. Бэшем А.Л. Чудо, которым была Индия /Пер. с англ. М., 1977.
 11. Гусева Н.Р. Индуизм. История формирования, культовая практика. М., 1977.
 12. Древняя Индия : Страна чудес /Пер. с англ. М., 1997.
 13. Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии. Исторический очерк / Пер. с англ. М., 1983.
 14. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. 2-е изд. М., 1992.
 15. Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество /Пер. с англ. М., 1987.
 16. Юрлова Е.С. «Неприкасаемые» в Индии. М., 1989.

Тема 3. Китай у стародавню добу історії – 2 год.

ПЛАН

 1. Стан та аналіз історичних джерел.
 2. Шань-Інь і Чжоу – найдавніші китайські держави.
 3. Реформи Шан-Яна та створення і розвиток Ціньської імперії.
 4. Конфуціанські ідеї та філософські вчення і школи у Китаї у УІ-ІІІ ст до н. е.
 5. Суспільно-політичний та економічний розвиток імперії Хань.
 6. Релігія, міфологія та культура.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Філософські ідеї і політична теорія Лао-цзи.
 2. Хань Фей-цзи і школа легістів.
 3. Народні повстання у імперії Хань І-ІІ ст. («Червоні брови» та «Жовті пов?язки»).
 4. Наукові знання у стародавньому Китаї.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу). М., 1968,1993.
 2. Конфуций. Уроки мудрости. М., Харьков, 1998.
 3. Конфуций. Я верю в древность. М., 1995.
 4. Мудрецы Китая. Ян Чжоу, Лецзы, Чжуацзы. Спб, 1994.
 5. Сад камней. Мудрость Китая и Японии. Спб., 2000.
 6. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). М., 1972-1996. Т. 1-7.
 7. Фен Ю-лань. Краткая история китайской философии Спб., 1998.
 8. Шицзинь. Книга песен и гимнов. М., 1987.
 9. История китайской философии /Пер. с кит. М., 1989.
 10. История Китая. Изд. МГУ, 1998.
 11. Кроль Ю.Л. Сыма Цянь – историк. М., 1970.
 12. Крюков М.В. Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. М., 1978.
 13. МалявинВ.В. Гибель древней империи. М., 1983.
 14. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992.
 15. Малявин В. Китайская цивилизация. М., 2000.
 16. Малявин В., Молния в сердце. Духовное пробуждение в китайской традиции. М., 1997.
 17. Переломов Л.С. Конфуций : жизнь, учение, судьба. М., 1993.
 18. Переломов Л.С. Слово Конфуция. М., 1992.
 19. Рубин В.А. Личность и власть в Древнем Китае : Сб. трудов. М., 1999.
 20. Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988.
 21. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. 2-е изд. /Пер. с кит. М., 1087.

Тема 4. Формування і розкв іт полісів у античній цивілізації Греції – 2 год..

ПЛАН

 1. Соціально-політична організація грецьких полісів у УІІІ – УІ ст. до н. е.
 2. Демократія і реформи у Афінському полісі.
 3. Греко-перські війни та їх вплив на розвиток Греції.
 4. Грецька колонізація Причорномор?я.
 5. Пелопонеська війна і криза полісної системи.
 6. Філософська думка, культура та побутове життя.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.

 1. Тирани Греції.
 2. Перикл : політичний портрет.
 3. Пелопонеська війна з огляду історіка Фукідіда.
 4. Філософія і література стародавньої Греції.
 5. Приватне і суспільне життя стародавніх греків.

ЛІТЕРАТУРА.

 1. Античная литература. Греция. Антология. Сост. Н.А. Федоров,
 2. В.И. Мирошенкова . Т. 1-2. М., 1989.
 3. Античные гимны. Сост. А.А. Тахо-Годи. М., 1988.
 4. Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997.
 5. Античная Греция. проблема развития полиса. М., 1985.
 6. Античная Греция и современность. М., 1991.
 7. Берве Г. Тираны Греции. Ростов-на-Дону, 1997.
 8. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1-3. М., 1995.
 9. Ботвинник М.Н. и др. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. М., 1988.
 10. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Спб. 1995.
 11. История Европы. Т.1. Древняя Европа. Под ред. Е.С. Голубцовой. М., 1986.
 12. Карышковский П.О., Кленман И.Б. Древний город Тира. Историко-археологический очерк. Киев, 1985.
 13. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. М., 1990.
 14. Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. Львів, 1988.
 15. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 1-8. М., 1963-1994.
 16. Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский. (К проблеме кризиса полиса). М., 1993.
 17. Фукидид. История. М., 1993.
 18. Человек античности. Идеалы и реальность. Сост. В.И.Исаева, И.Л. Маяк

Тема 5. Стародавньоримська держава і суспільство у період республіки та імперії – 2 год. .

ПЛАН

 1. Формування римської громадянської общини і державності у УІІІ-УІІ ст. до н. е
 2. Римська держава і суспільство у У-ІІІ ст. до н. е.
 3. Громадянські війни і криза республіканського ладу
 4. Принципат Августа і подальше функціонування монархічної влади.
 5. Реформи Діоклетиана та Констянтина по зміщенню Римської імперії.
 6. Виникнення і становлення християнства.
 7. Падіння Західної Римської імперії.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Політична діяльність Ціцерона.
 2. Війни Риму з Понтійським царством.
 3. Диктатура Сулли.
 4. Особливості соціальних протиріч у римському суспільстві.
 5. Марк Аврелій і стоїчна філософія.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Марк Аврелий Антонин. Размышления. Л., 1985.
 2. Моммзен Т. История Рима. Т. 1-3. М., 1986.
 3. Цезарь Гай Юлий. Записки о галльской войне. М., 1993.
 4. Цицерон М.Т. Диалоги : О государстве. О законах. М., 1966.
 5. Цицерон М.Т. Философские трактаты. М., 1985.
 6. Хрестоматия по истории древнего Рима. Под ред. С. Утченко. М., 1962.
 7. Хрестоматия по истории древнего Рима. Под. Ред. М., 1987.
 8. Древний Рим : история, быт, культура. Сост. Л.С. Ильинская. М., 1997.
 9. Егоров А.Б. Рим на грани эпохи. Проблемы рождения и формирования принципата. Л., 1986.
 10. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение варварских королевств. М., 1984.
 11. Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. М., 1990.
 12. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. Т. 1-2. М., 1988.
 13. Санчурский Н.В. Римские древности. М., 1995.
 14. Утченко C.Л. Юлий Цезарь. Цицерон и его время. М., 1998.
 15. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. М., 1979 / 3-е из. Смоленск, 1998.
 16. Шоффман И.Ш. Цезарь Август. М., 1990.

Тема 6. Феодальна станова монархія та розвиток парламентаризму у Європі – 2 год. .

ПЛАН

 1. Генеза феодалізму і його основні категорії.
 2. Феодальна суспільна система і її особливості.
 3. Держава, право і церква у середні віки.
 4. Станова монархія і становлення парламентаризму.
 5. Середньовічні міста і бюргерство.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Гуманістичний рух у Європі.
 2. Школи і університети у середньовічній Європі.
 3. Гуманістичні ідеї Еразма Роттердамського.
 4. Ульріх фон Гуттен про свободу і національну самосвідомість.
 5. Столітня війна.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антология мировой философии : В 4-х томах. Т.2. М., 1970.
 2. Антология педагогической мысли христианского средневековья / Сост. и ред. В.Г.Безрогов, О.И.Варьяш. М., 1994. Т.1-2.
 3. Хрестоматия по истории средних веков /Под ред. С.Д.Сказкина. М., 1961-1963. Т.1-2.
 4. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8т. М., 1992. Т.2 Средневековая Европа.
 5. Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. М.,1986.
 6. Гуревич А.Я. Средневековый мир : культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
 7. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. 2-е изд. М., 1985.
 8. Средневековая Европа глазами современников и историков : Книга для чтения в пяти частях. М., 1994.
 9. Гуттен Ульрих фон. Диалоги. Публицистика. Письма. М., 1959 Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.

Тема 7. Абсолютистські монархії у Європі – 2год.

ПЛАН

 1. Формування і специфіка розвитку абсолютистських монархій.
 2. Реформація і Контрреформація.
 3. Форми і зміст соціального протесту.
 4. Повсякденне життя у феодальному суспільстві.
 5. Тридцятилітня війна і Вестфальський мир.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Організація і діяльність ордину ієзуїтів.
 2. Генріх УІІІ : людина і державний діяч.
 3. Герцог Рішель?є і зміцнення абсолютизму у Франції у ХУІІ столітті.
 4. Внутрішня і зовнішня політика Філіпа ІІ в Іспанії у другій половині ХУІ ст.
 5. Філософська думка у середньовічній Європі.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Хрестоматия по истории средних веков /Под ред. С.Д.Сказкина. М., 1961-1963. Т.1-2.
 2. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8т. М., 1992. Т.2 Средневековая Европа.
 3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.
 4. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.
 5. Власть и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992.
 6. Ивонин Ю.Е. Императоры, короли, министры. Смоленск, 1998.
 7. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. ХУ-ХУ III вв. Т.1. Структуры повседневности : возможное и невозможное. М., 1986. Т.2. Игры обмена. М., 1988. Т.3. Время мира. М., 1992.
 8. Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998.
 9. Гуревич А.Я. Избранные труды. Т.1. Древние германцы. Викинги. Т.2. Средневековый мир. М.-Спб., 1999.
 10. Ле Гоффр. Цивилизации средневекового Запада. М.,1992.
 11. Гуттен Ульрих фон. Диалоги. Публицистика. Письма. М., 1959.
 12. Григулевич И.Р. Инквизиция. 3-е изд. М., 1985.
 13. Лютер М. Избранные произведения. Спб., 1994.
 14. История культуры Западной Европы в эпоху Возрождения. Под ред. Л.М. Брашной. М.,1999.
 15. Одисей. Человек в истории. М., 1989-1999.
 16. Эразм Ротердамский. Философские произведения. М., 1986.
 17. Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1989.
 18. Черкасов П.П. Кардинал Ришелье. М., 1990.

Тема 8 . Буржуазні революції у Нідерландах (ХУІ в.) та у Англії (ХУІІ в.) – 2 год.

ПЛАН

 1. Причини, характер та історичне значення Нідерландської буржуазної революції.
 2. Англійський абсолютизм і опозиція.
 3. Довгий парламент та його революційна діяльність.
 4. Громадянські війни.
 5. Індепендентська республіка та її внутрішня і зовнішня політика.
 6. Криза республіки і протекторат Кромвеля.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Політичний і суспільний устрій у Нідерландах у другій половині ХУІ ст.
 2. Вільгельм Оранський : політичний портрет.
 3. Олівер Кромвель : політичний портрет.
 4. Життя і суспільна діяльність Джона Лильберна.
 5. Джерард Уинстенлі – мисливець, революціонер і пророк.

ЛІЕРАТУРА

 1. Гроций Гуго. О праве войны и мира. Три книги… М., 1956.
 2. Чистозвонов А.Н. Становление государственного строя Республики Соединенных провинций // Средние века. М., 1987. Вып. 50.
 3. Люди эпохи завоеваний. Вильгельм Оранский. Фернандо Альба Ростов-на-Дону, 1998.
 4. Англия в эпоху абсолютизма. (Статьи и источники) Под ред. Ю.М.Сапрыкина. М., 1984.
 5. Бэкон Френсис. История правления короля Генриха У ІІ . М., 1990.
 6. Англия ХУІІ века : социальные группы и общества. Спб., 1994.
 7. Английская реформация. Под ред. Ю.М.Сапрыкина. М., 1990.
 8. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.
 9. Барг М.А. Шекспир и история. М., 1976.
 10. Дмитриева О.В. Социально-економическое развитие Англии в ХУ I в. М. 1990.
 11. Кузнецов К.А. Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах. Одесса, 1915.
 12. Мор Томас. Утопия. М., 1978.
 13. Мор Томас. Эпиграммы. Истоия Ричарда III . М., 1973.
 14. Федоров С.Е. Пуританиза и общество в стюартовской Англии (Позднее индепендентство). Спб., 1993.

Тема 9. Американська буржуазна революція Х VIII ст. – 2 год.

ПЛАН

 1. Соціально-економічний та політико-правовий стан північно-американських колоній.
 2. Ідеологія американського Просвітництва та революційно-політичний рух.
 3. Війна за незалежність і консолідація державної влади.
 4. Конституційний устрій США.
 5. Становлення двопартійної системи : федералісти і республіканці.
 6. Внутрішня і зовнішня політика перших президентів США.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Політичні діячі США (за вибором : Б.Франклін, С.Адамс, А.Гамільтон).
 2. Джордж Вашингтон – перший президент США.
 3. Томас Джефферсон : просвітитель і політичний діяч.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Американские президенты : 41 портрет. Ростов-на-Дону, 1997.
 2. Баранюк А. Чудо в Филадельфии : 200 лет спустя. Киев, 1988.
 3. Баскин М.П. Философия американского Просвещения. М., 1955.
 4. Болховитинов Н.Н. Россия и война США за независимость. М., 1976.
 5. Бурстин Д. Американцы : демократический опыт. М., 1993.
 6. Гаджиев К.С. Американская нация : национальное самосознание и культура. М., 1990.
 7. Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США : история, психология, политика. М., 1991.
 8. Иванов Р.Ф. Франклин. М., 1972.
 9. Иванян Э.А. Белый дом. Президенты и политика. М., 1979.
 10. История внешней политики и дипломатии США. 1775-1877 гг. М., 1994.
 11. Конституция США : История и современность. М., 1988.
 12. Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США : политико-правовой комментарий. М., 1986.
 13. Политические институты США : история и современность. М., 1988.
 14. Политические партии США в новое время. М., 1981.
 15. Согрин В.В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца ХХ века. М. 1995.
 16. Согрин В.В. Основатели США. Исторические портреты. М., 1983.
 17. Согрин В.В. Принятие конституции США : мифы и реальность // ННИ. – 1983. - № 3.
 18. Согрин В.В. Политическая история США ХУII-ХХ вв. М., 2001.
 19. США : политическая мысль и история. М., 1976.
 20. Токвиль Алексис Шарль Анри де. Демократия в Америке. М., 1992.
 21. Троянская М.О. США : у истоков двухпартийной системы. М., 1989.
 22. Уилсон Дж. Американская политическая система //США : ЭПИ. – 1997. – № 2.
 23. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. Л., 1978.
 24. Хофстендтер Р. Американская политическая традиция и ее создатели. – М., 1992.
 25. Шестаков В.П. Америка извне и изнутри : очерки американской культуры и национального характера. М., 1983.

Тема 10. Велика французька буржуазна революція ХУІІІ ст. - 4 год.

ПЛАН

 1. Криза французького абсолютизму і соціально-політична ситуація напердодні революції.
 2. Ідея свободи і принцип народовладдя у революції.
 3. Політичні клуби та їх лідери.
 4. Конституції 1791 і 1793 р. : порівняльний аналіз.
 5. Політична система якобинської диктатури і політика терору.
 6. Соціальні і етичні ідеали якобинців.
 7. Термідоріанський переворот : розрив і послідовність революції.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Політичний портрет (по вибору : Робеспь?єра, Марата, Дантона, Лафайєта, Бріссо, Кутона).
 2. Жирондисти і їх роль у французький революції.
 3. Паризька Комуна у 1792-1794 рр.
 4. Великий терор у період французької революції ХУІІІ ст.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Дидро Д. Избранные произведения. М., 1951.
 2. Робеспьер М. Избранные произведения : в 3-х томах., 1965.
 3. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.
 4. Конституция и законодательные акты буржуазных государств ХУ II - XVIII вв. М., 1957.
 5. Талейран. Мемуары. Екатеринбург : Изд. Урал. Ун-та, 1997.
 6. Гордон А.В. Падение жирондистов. Народное восстание в Париже 31 мая - 2 июня 1793г. М., 1988.
 7. Далин В.М. Из истории социальной мысли во Франции. М., 1984.
 8. Карлейль Т. Французская революция. История М., 1991.
 9. Манфред А.З. Три портрета Великой французской революции. М., 1978.
 10. Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983.
 11. Молчанов Н.Н. Монтаньяры. М., 1989.
 12. Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. В 2-х т. Л., 1982, 1983.
 13. Ревуненков В.Г. Парижская коммуна : 1792-1794. Л., 1976.
 14. Собуль А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966.
 15. Черкасов П.П. Генерал Лафайет. Исторический портрет. М., 1987.

Тема 11. Німецька імперія у 1871-1914 рр.- 2 год.

ПЛАН

 1. Конституція 1871р. і партійно-політична система.
 2. Внутрішня і зовнішня політика канцлера О. фон Бісмарка.
 3. Соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток Німеччини у кінці ХІХ- на початку ХХ ст.
 4. Перехід до світової політики і пропаганда зовнішньої експансії.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Політичний портрет О. фон Бісмарка.
 2. О.фон Бісмарк і “культуркампф”.
 3. Німецька соціал-демократія у суспільно-політичному житті (1875-1914 рр.)
 4. Паннімецький союз (1891-1914р.)

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бебель А. Из моей жизни. М., 1963.
 2. Бисмарк О. М ы сли и воспоминания . Т 1-3. М., 1940-1941.
 3. Тирпиц А. Воспоминания. М., 1957.
 4. Айзин Б.А. Революционные германские социал-демократы против имперализма и войны (1907-1914). М., 1974.
 5. Айзин Б.А. Альтернативы германской политики в конце ХІХ – нач. ХХ вв. // ННИ. – 1992. -№ 4.
 6. Барахова И.В. Создание союза трех императоров. / Россия и Германия. Вып.1. Отв ред Б.М. Туполев. М.,1998.
 7. Галкин И.С. Создание Германской империи. 1815-1871. М., 1986.
 8. Зубов В.В. Идея превентивний войны против России в планах германского штаба. Конец 80-х годов ХХ I века. / Россия и Германия. Вып. 2. Отв. Ред. Б.М. Туполев. М., 2001.
 9. Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М., 1968.
 10. Людвиг Э. Бисмарк. М., 1999.
 11. Людвиг Э. Последний Гогенцоллерн (Вильгельм II ). М., 1991.
 12. Оболенская С.В. Политика Бисмарка и борьба партий в Германии в конце 70-х годов Х I Х века. М., 1992.
 13. Палмер А. Бисмарк. Смоленск, 1997.
 14. Петряев К.Д. Очерки по истории Германии начала ХХ века (1900-1914гг.). Одесса, 1959.
 15. Туполев Б.М. Германский имперализм в борьбе за «место под солнцем». Германская экспансия на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и в районе Индийского океана в конце Х I Х – начале ХХ в. М., 1991.
 16. Туполев Б.М. Династия Гогенцоллернов // ННИ, 1991. - № 6.
 17. Чубинский В.В. Бисмарк : Политическая биография. М., 1988; Спб. 1997.

Тема12 . Перша св і това війна 1914-1918 рр. та її наслідки – 2 год.

ПЛАН

 1. Причини і початок війни.
 2. Аналіз головних воєнних дій та дипломатичної боротьби.
 3. Революції у Росії та Німеччині.
 4. Завершальний період війни. Версальський мир.
 5. Створення Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Внутрішнє становище у країнах Антанти та німецького блоку у роки першої світової війни : порівняльний аналіз.
 2. Перша світова війна у спогадах її учасників.
 3. Людські та матеріальні втрати у першій світовій війні.
 4. В. Вільсон і його програма післявоєнного врегулювання міжнародних відносин.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Берти Ф.Л. За кулисами Антанты. Дневник британского посла в Париже. 1914-1919. М.; Л.; 1927.
 2. Ллойд Дж.Д. Военные мемуары. Т. 1-6. М., 1934-1938.
 3. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне. Т. 1-2. М., 1929-1924.
 4. История первой мировой войны. 1914-1918. В 3-х т. Под ред. И.И. Ростунова. М., 1975.
 5. Кертлеан Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. 1870-1917. М., 1987.
 6. Первая мировая война. 1914-1918. Под. Ред. А.Л. Сидорова . М., 1968.
 7. Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. Отв. ред. Ю.А. Писарев, В.А. Мальков. М., 1994.
 8. Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и Юго-Восточной Европе. Отв. ред. В.И. Беляев. М., 1991.
 9. Первая мировая война. Пролог ХХ века. В.Л. Мальков. М., 1998.
 10. Писарев Ю.А. Тайны первой мировой войны : Россия и Сербия 1914-1915 гг. М., 1990.
 11. Рассел Б. Мудрость Запада : исторические исследования западной философии в связи с общими и политическими обстоятельствами. М., 1998.
 12. Такман Б. Августовские пушки. М., 1972.
 13. Урланис Б.Ц. История военных потерь. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах ХУ II - ХХ в. Спб., 1994.
 14. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989.
 15. Философы ХХ века. М., 1999.

Тема 13 . Ф ашистські режими у Європі у 20-30-ті роки ХХ ст. – 4 год..

ПЛАН

 1. Концепції фашизму.
 2. Причини виникнення фашизму та умови приходу його до влади.
 3. Організаційна структура фашизму та його ідеологія і пропаганда.
 4. Фашистські режими в Італії та Німеччині : порівняльний аналіз.
 5. Масова свідомість в умовах фашистської влади.
 6. Агресивні акції в Європі та підготовка світової війни.
 7. Боротьба антифашистських і демократичних сил проти фашизму і війни.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Фашистські диктатори Муссоліні і Гітлер.
 2. Ідеологія нацизму.
 3. Економічна і соціальна політика режиму Муссоліні.
 4. Мюнхенський зговір 1937 року.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алатри П. Происхождение фашизма. М., 1961.
 2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.
 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.
 4. Белоусов Л.С. Режим Муссолини и массы. М., 2000.
 5. Бессонов Б.Н. Фашизм: идеология, политика. М., 1985.
 6. Бланк А.С. Из истории раннего фашизма в Германии. Организация, идеология, методы. М., 1978.
 7. Буллок А. Гитлер и Сталин. Жизнь и власть. В 2 т. Смоленск, 1998.
 8. Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1967, 1989.
 9. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
 10. Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992.
 11. Желев Ж. Фашизм : тоталитарное государство. М., 1991.
 12. Гинцберг Л.И. На пути в имперскую канцклярию. Германский фашизм рвется к власти. М., 1972.
 13. Гинцберг Л.И. Рабочее и коммунистическое движение в Германии в борьбе против фашизма (1919-1933). М., 1978.
 14. Гинцберг Л.И. Сталин и КПГ в преддверии гитлеровской диктатуры (1929-1933) // ННИ, 1990. № 6.
 15. История фашизма в Западной Европе. М., 1978.
 16. Кин Ц.И. Итальянский ребус. М., 1991.
 17. Космач Г.А. Национал-большевизм в Германии и Советская Россия (1919-1932) / Россия и Германия. Вып. 1. Отв. ред. Б.М. Туполев. М., 1998.
 18. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М.,1977.
 19. Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. М., 1986.
 20. Мэк Смит Д. Муссолини. М., 1995.
 21. Мельников Д.Е., Черная Л.Б. Преступник номер 1: Нацистский режим и его фюрер. М., 1983.
 22. Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов. Т. 1-7. М., 1961.
 23. Семиряга М.И. Тюремная империя нацизма и ее крах. М., 1991.
 24. Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., 1993.
 25. Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996.
 26. Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. М., 1973.
 27. Фест И. Гитлер: Биография. В 3 т. Пермь, 1993.
 28. Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 1993.
 29. Хибберт К. Бенито Муссолини. М., 1996.
 30. Энциклопедия третьего рейха. М., 1999.

Тема 14. Друга світова війна 1939-1945 рр. та її наслідки – 4 год..

ПЛАН

 1. Міжнародні відносини напередодні війни.Пакт Молотова -Ріббентропа.
 2. Війна СССР проти Фінляндії.
 3. Німецько-радянська війна : аналіз причин та головних подій.
 4. Антигітлерівська коаліція та її конференції у Ялті і Постдамі.
 5. Підсумки та наслідки другої світової війни.

ТЕМА РЕФЕРАТІВ

 1. Дискусійні проблеми другої світової війни.
 2. План “Барбароса” : підготовка і реалізація.
 3. Німецький окупаційний режим і остарбайтери.
 4. Антифашистський Рух опору у роки другої світової війни.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Год кризиса, 1938-1939 : Документ ы и материалы. В 2 т. Редколлегия : Бондаренко А.П. и др. М., 1990.
 2. Советский Союз на международных конференциях перирода Великой Отечественной войны : 1941-1945 гг. Т. VI . Берлинская (Постдамская конференция руководителей трех союзных держав – СССР США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.) Сб. документов. М., 1984.
 3. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 7 т. М., 1961.
 4. Советско-германские документы 1939-1941 гг. Из архива ЦК КПСС // ННИ, 1993, № 1.
 5. Кто есть кто во Второй мировой войне : словарь / под ред. Киган Д. М.,2000.
 6. Вишлёв О.В. Наконуне 22 июня 1941 года. Документальные очерки. М., 2001.
 7. Вишлёв О.В. К вопросу о характере советско-германских отношений (осень 1939г.-лето 1940г.) / Россия и Германия. Вып. 1. Отв. ред
 8. Б.М. Туполев. М., 1998.
 9. Война и политика, 1939-1941. Отв. Ред. А.О. Чубарян, Г.Городецкий. М.,2000.
 10. Городецкий Г. Роковой самообман : Сталин и нападение Германии на Советский Союз. Пер. с англ. М., 2001.
 11. Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939-1945. М., 1990.
 12. Итоги второй мировой войны : Выводы побежденных / К. Типпельскирх,
 13. К. Кессельринг, Г.Гудериан и др. Спб.; М., 1999.
 14. Исраэлян В.Л. Дипломатия в годы войны (1941-1945). М.,1985.
 15. История фашизма в Западной Европе. М., 1978.
 16. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. Париж – Нью – Йорк – Львів, 1993.
 17. Кульков Е.Н. Советский Союз в военно-политических планах нацистской Германии (1933-1941 гг.) / Россия и Германия. Вып. 1. Отв ред Б.М. Туполев. М., 1998.
 18. Кульков Е.Н. Пакт трех держав и операция Барбаросса / Россия и Германия. Вып. 2. Отв. ред. Б.М. Туполев. М., 2001.
 19. Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. М.; Спб., 1999.
 20. Маннергейм К.Г. Мемуары. Пер. с финс. М., 1999.
 21. От «Барбароссы» до «Терминала» : взгляд с Запада. М., 1988.
 22. Ржешевский О.А. Война и история. Буржуазная историография США о второй мировой войне . Изд. 2-е. М., 1984.
 23. Розанов Г.Л. Конец «третьего рейха «. 2-е изд, испр. и доп. М., 1980.
 24. Семиряга М.И. Тюремная империя нацизма и ее крах. М., 1991.
 25. Сиполс В. Тайны дипломатические. Канун Великой Отечественной войны. М., 1997.
 26. Черчилль У. Вторая мировая война. В 3-х кн. М., 1991.

Тема 15 . “ Холодна війна” у контексті всесвітньої історії – 2 год.

ПЛАН

 1. Причини, цілі та форми “холодної війни”.
 2. Розкол Німеччини і “німецьке питання” у світовій політиці.
 3. Формування військово-політичних блоків та політика їхнього протистояння.
 4. Головні зовнішньополітичні доктрини СРСР та США.
 5. Підсумки і уроки “холодної війни”.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. “ Берлінська криза” 1948 року
 2. Війна США у В ? єтнамі.
 3. Дипломатія супердержав у роки “холодної війни”.
 4. Еволюція зовнішньої політики СРСР : від Брежнева до Горбачова.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Адибеков Г.М. Коминформ и послевоенная Европа. 1947-1956. М., 1994.
 2. Арбатов А.Г. Военно-стратегический паритет и политика США. М., 1984.
 3. Баталов Э.Я., Малашенко Ч.Е., Мельвиль А.Ю. Идеологическая стратегия
 4. США на мировой арене. М., 1985.
 5. Богданов Р.Г. США : военная машина и политика. М., 1983. Бєлашов Р.
 6. Розширення НАТО : за і проти : Полеміка у Сполучених Штатах Америки
 7. // Політика і час. – 1998. № 3. – С. 35-44.
 8. Грибков А.И. Судьба Варшавского договора. М., 1998.
 9. Гончаренко А.Н. «Звездные войны» в стратегии империализма США : Доктрины, прогнозы, альтернативы. К., 1988.
 10. Грайнер Б. Американская внешняя политика от Трумэна до наших дней. М., 1986.
 11. Дашкевич А.В. На роздоріжжі : виклики сучасності і парадокси зовнішньої політики США. К., 1996.
 12. Дворецкий Л.С. Иллюзии неоглобализма : Некоторые аспекты внешней политики США. К., 1989.
 13. Егорова Е.В. США в международных кризисах. М., 1988.
 14. Иванов Р.Ф. Дуайт Эйзенхауэр. М., 1983.
 15. Иванян Э.А. Белый дом : президенты и политика. М., 1979.
 16. Иноземцев Н.Н. Внешняя политика США. М., 1960.
 17. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.
 18. Коваль И.Н. Последняя битва «холодной войны». Восточноевропейская политика сверхдержав в концепциях зарубежной политологии (80-е- нач. 90-х гг.) Одесса, 1999.
 19. Лан В.И. США в военные и послевоенные годы. М., 1978.
 20. Мельников Ю.М. Сила и бессилие : внешняя политика Вашингтона, 1945-1980. М., 1981.
 21. Овинников Р.С. Зигзаги внешней политики США. От Никсона до Рейгана. М., 1986.
 22. Попова Е.И. Внешняя политика США в американской политологии. М., 1987.
 23. Смирнов П.Е. США и Западная Европа : борьба за влияние в восточноевропейском регионе //США : экономика, политика, идеология. – 1997. - № 6.
 24. США и региональные конфликты (80-е годы). Под ред. В.А. Кременюк. М., 1990.
 25. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» : 1945-1985. М., 1995.
 26. Сталин и холодная война. М., 1997.
 27. Филатов А.М. Германский вопрос : от раскола к объединению. М., 1993.ю
 28. Холодная война. Новые походы. Новые документы. М., 1995.

Тема 16. С оціально-політичний розвиток СРСР та країн Східної Європи у 1945- 1985рр – 2 год.

ПЛАН

 1. Вплив СРСР на суспільно-політичний розвиток країн Східної Європи.
 2. Етапи та особливості соціалістичного розвитку у СРСР і в країнах Східної Європи.
 3. Кризові явища соціалізму у 50-60-ті роки.
 4. СРСР і країни Східної Європи у системі міжнародних відносин.
 5. Розвиток культури, науки та освіти.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Партійно-політична ситуація у Східній Німеччині і створення СЄПН.
 2. 1956 рік в історії Угорщини.
 3. “Празька весна” 1968 року.
 4. Політика десталінізації у СРСР у 1950-ті роки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. История южных и западных славян. Т.1-2. Под ред. Г.Ф. Матвеева и
 2. З.С. Ненашевой. Изд-во Моск. Ун-та. 1998.
 3. Верт Н. История Советского государства. М., 1992.
 4. Новейшая история Отечества. ХХ век. Учебник для вузов В 2-х т. М., 1998.
 5. Орлов А.С. Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник 1999.
 6. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944-1953. Т.1. 1944-1948. М.; Новосибирск, 1997.
 7. Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Отв. ред. В.Н. Варламова. М., 1997.
 8. Аксютин Ю.В., Волобцев О.В. ХХ съезд КПСС : новации и догмы. М., 1992.
 9. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. М., 1992.
 10. Байбаков С.А. История образования СССР : итоги и перспективы изучения. М., 1993.
 11. Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-1994. М., 1994.
 12. Бывшие «хозяева» Восточной Европы : Политические портреты. М., 1995.
 13. Валев Л.Б. Исследования по новой истории и новейшей истории Болгарии. М., 1986.
 14. Власть и интеллигенция. Из опыта послевоенного развития стран Восточной Европы. Вып. 1. М., 1992. Вып. 2. М., 1993.
 15. Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Народная демократия : миф или реальность ? Общественно-политические процессы в Восточной Европе, 1944-1948 гг. М., 1993.
 16. Восточная Европа : Контуры посткоммунистической модели развития. Сб. статей. М., 1992.
 17. «Восточноевропейский социализм» Становление режима, попытки его модификации, причины краха. М., 1992.
 18. Гиренко Ю.С. Сталин – Тито. М., 1991.
 19. Иванова Г.М. Гулаг в системе тоталитарного государства. М.,1997.
 20. Из истории социально-политического развития социалистических стран Европы. М., 1987.
 21. Национальная политика России : история и современность. М., 1997.
 22. Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М., 1995.
 23. Политические кризисы и конфликты 50-60-х годов в Восточной Европе. М., 1993.
 24. Послевоенная Восточная Европа. Экономические ориентиры и политические коллизии. М., 1995.
 25. Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. Политика и жизнь М., 1995.
 26. Согрин В.В. Политическая история современной России. М., 1994.
 27. Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 1995.

Тема17. Суспільно-політична криза у СРСР і країнах Східної Європи і крах комуністичної системи – 4 год..

ПЛАН

 1. Концепція перебудови та політичні і еконо мічні реформи у СРСР.
 2. Міжнаціональні конфлікти і національно-демократичні рухи у радянських республіках.
 3. Опозиційні рухи, революційні процеси і демократичні перетворення у Східній Європі.
 4. Розпад СРСР і створення незалежних держав у контексті всесвітньої історії.
 5. Розвиток культури науки та освіти.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Створення та діяльність «Солідарності» у Польщі.
 2. М.С. Горбачов : політичний портрет.
 3. Оксамитова революція у Чехословаччині у кінці 80-х років ХХ ст.
 4. Розпад югославської федерації і створення нових держав на Балканах.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Горбачов М.С. Реформы и жизнь. В 2-х т. М., 1995.
 2. Несостоявшийся юбилей : Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия. Сб. документов. М., 1992.
 3. Сахаров А.Д. Воспоминания. В 2-х т. М., 1996.
 4. Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты. М., 1995.
 5. Восточная Европа на историческом переломе. Очерки революционных преобразований 1989-1990 гг. М., 1991.
 6. Загладин Н.В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990.
 7. Зиновьев А. Русская трагедия ( гибель утопии ). М., 2002.
 8. Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996.
 9. Коваль И.Н. Последняя битва «холодной войны» Восточноевропейская политика сверхдержав в концепциях зарубежной политологии (80-е – нач. 90-х гг.) Одесса 1999.
 10. Млечин Л. МИД. Министры иностранных дел. Романтики и циники. М., 2001.
 11. На пороге кризиса : нарастание застойных явлений в партии и обществе. М., 1990.
 12. Нейлор Т. Стратегия Горбачева. Раскрытие закрытого общества. М., 1988.
 13. Национальный вопрос в Европе. Прошлое и настоящее. М., 1995.
 14. Очаги тревоги в Восточной Европе. Драма национальных противоречий. М., 1994.
 15. Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов. М., 1997.
 16. Россия в ХХ веке : Реформы и революции. В 2-х т. Под общей ред.
 17. Г.Н. Севостьянова. М., 2002.
 18. Российская элита : Психологические портреты. Сост. О.В. Давыдов. М., 2000.
 19. Российское государство и общество. ХХ век. Изд-во Москв. ун-та, 1999
 20. Социокультурные процессы в странах Восточной Европы (после второй мировой войны). М., 1992.
 21. Филитов А.М. Германский вопрос : от раскола к объединению. М., 1993.

Тема 1 8 . Заснування і етапи становлення Є вропейського союзу – 4 год.

ПЛАН

 1. Історичні передумови й рушійні сили інтеграційних процесів у Західній Європі.
 2. Розвиток інституціональної системи Європейського співтовариства.
 3. Етапи та особливості процесу економічної інтеграції і політичного співробітництва.
 4. Новий етап розвитку Європейського союзу у 90-ті роки.
 5. Зовнішня політика Європейського союзу.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Федералістські теорії об ? єднання Європи.
 2. Маастрихтський та Амстердамський договори ЄС : порівняльний аналіз.
 3. Політика ЄС щодо країн Східної Європи.
 4. ОБСЄ і політика безпеки Європейського союзу.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Європейський Союз. Консолідовані договори. К., 1999.
 2. Барановский В. Политическая интеграция в Западной Европе. М., 1983.
 3. Бураковський І., Немиря Г., Павлюк О. Дорога в майбутнє – дорога в Європу. Європейська інтеграція України. К., 2000.
 4. Веселовський С.Г. Європейські політичні комунікації : Конспект лекцій. К., 1999.
 5. Горун С.Д. Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу : Навчальний посібник. К., 1999.
 6. ЕС в системе международных отношений. М., 1986.
 7. Западная Европа : парадоксы регулирования. Под. ред. В.Н. Шенаева и В.И. Кузнецова. М., 1988.
 8. Борко Ю.А., Загорскай А.В., Караганов С.А. Общий европейский дом : что мы о ней думаем. М., 1991.
 9. Безопасность будущей Европы. Под ред. С.А. Караганова. М., 1993.
 10. Борхард К-.Д. Европейская интеграция. Происхождение и развитие Европейского Союза. М., 1996.
 11. История Европейской интеграции (1945-1994). Под ред. А.С. Намазовой,
 12. Б. Эмерсон. М., 1995.
 13. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз : заснування і етапи становлення. К., 2001.
 14. 1992 год : новые контуры Западной Европы. Отв. ред. В.А. Мартынов. М., 1992.
 15. Манжола В.А., Копійка В.В. Європейський Союз у міжнародних відносинах : Конспект лекцій. К., 1998.
 16. Общественный процесс и гуманитарная Европра. Роль университетов. М., 1995.
 17. Р асширение ЕС на Восток: предпосылки, проблемы, последствия./ Ин-т МЭМО. М., 2003.
 18. Сиджанский Д. Федералистское будущее Европы : От Европейского сообщества до Европейского Союза. М., 1998.
 19. Стрежнева М.В. Великобритания и Западная Европа. М., 1998.
 20. США – Западная Европа партнерство и соперничество. Под ред. Ю.В. Давыдова. М., 1978.
 21. Шенаев В.Н. Особенности экономического развития Западной Европы. М., 1993.

Тема 19. Китай у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. – 4 год.

План:

 1. Громадська війна у Китаї (1945 – 1949 рр.): причини та наслідки.
 2. Становлення КНР: основні риси ідеології та політики.
 3. Реформи Ден Сяопіна.
 4. Головні аспекти зовнішньої політики.

Теми рефератів.

 1. Політична система і політична культура КНР.
 2. Етапи історичного розвитку Китаю ( з середини ХХ ст.)
 3. Соціально – політичні наслідки політики реформ у Китаї ( з кінця 70-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст.)
 4. Основні риси традиційної політичної культури Китаю.

ЛІТЕРАТУРА

 1. История Китая. 3-е изд.. испр и доп. Под ред. Меликсетова А.В. М., 2004.
 2. Китай на пути модернизации и реформ 1949 – 1999. М., 1999.
 3. Бурлацкий Ф. Мао Цзэдун «Наш коронный номер это война, диктатура»-М., 1976.
 4. Воронцов В. Судьба китайского Бонапарта. М., 1989.
 5. Малявин В. Китайская цивилизация. М., 2000.
 6. Малявин В. Молния в сердце. Духовное пробуждение в китайской традиции. М., 1997.
 7. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996.
 8. Островский А.В. Тайвань накануне ХХ І века. М., 1999.
 9. Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. М., 1998.
 10. Политическая культура стран Азии и Африки. М., 1996.
 11. Петряков В.Я. Китайская Народная Республика: поиск путей социального и экономического развития ( конец 70-х-первая половина 90-х годов ). В 2-х томах. М., 1995.
 12. Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М., 1999.
 13. Тихвинский С.Л. Китай и всемирная история. М., 1988.

 

Тема 20. Японія у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. – 2 год.

План:

 1. Характерні риси соціально-політичного розвитку Японії післявоєнного часу.
 2. Політика структурної перебудови японської економіки.
 3. Структура і функціонування партійно-політичної системи Японії.
 4. Японія у міжнародних відносинах.

Теми рефератів.

 1. Сан-Франциський мирний договір.
 2. Конкурентна спроможність Японії у світовій економіці.
 3. Міжнародні відносини Японії з Китаєм.
 4. Проблема «північних територій» у міжнародних відносинах Японії і Россії.

ЛІТЕРАТУРА.

 1. История Я понии. Под ред. Жукова А.Е. М., 1998.
 2. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1,2. М., 1999.
 3. Кузнецов Ю.Д., Навицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. М., 1988.
 4. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. Навчаль.посіб. 2-е вид., випр. К., 2004.
 5. Молодякова Э.В. «Неординарная демократия в Японии – Япония: мифы и реальность.». М., 1999.
 6. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. К., 1993.
 7. Шишов А. Разгром Японии и самурайская угроза. М., 2005.
 8. Япония: поиски обновления. М., 1995.
 9. Япония 90-х: кризис системы или временные сбои. М., 1998.

5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ДО КУРСУ “ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ”

 1. Аргументуйте ідею всесвітньості історії.
 2. Дайте порівняльний аналіз категорій “цивілізація”, “культура”, “соціальна спільнота”, “суспільно-економічна формація”.
 3. Основні положення теорії модернізації історії .
 4. Цивілізаційна сутність всесвітньо-історичного процесу ( аналіз поглядів А. Тойнбі, П. Сорокіна, Л. Гумильова, Ф. Броделя та ін.).
 5. Структура політичної влади і характерні риси розвитку централізованої стародавньоєгипетської держави.
 6. Завойовницька політика фараонів Тутмоса ІІІ и Рамзеса ІІ.
 7. Релігійно-політичні реформи Аменхотепа ІУ.
 8. Основні риси розвитку культуры і релігії давнього Єгипту.
 9. Шумеро-акадське царство.
 10. Суспільно – політичні та економічні відносини у Вавілоні. Закони Хамурапі.
 11. Реформи Тиглатпаласара ІІІ і суспільно – політичний розвиток Асирії.
 12. Нововавілонське царство.
 13. Культура народів стародавньої Месопотамії.
 14. Формування і розвиток Індійської цивілізації.
 15. Варнова система в І нд ії . З акон и Ману.
 16. Імперії династій Маур' ї в і Гуптів в історії Індії.
 17. Культура стародавньої Індії .
 18. Держави Шань- І нь і Чжоу у стародавньому Кита ї .
 19. Реформ и Шан Яна у царств і Ц і нь.
 20. 20 Внутр ішн я і зовнішня пол і тика Ц і ньско ї і мпер ії .
 21. Суспільно-політичний і економічний розвиток Хан ьс ьско ї і мпер ії .
 22. Конфуц і анство і легізм у стародавньому Кита ї .
 23. Народн і по всстан ня « червонобрових » і «ж ов т и х пов'язок» у Кита ї .
 24. Рабство у країнах стародавнього Сходу та античного світу: порівняльний аналіз.
 25. Реформи Солона, Клісфена та Ефі альта у Афінському полісі ( VI - V ст. до н.е.).
 26. Греко-перські війни та їх вплив на розвиток Греції
 27. Пелопонеська війна та її вплив на Грецію.
 28. Роль філософії і культури у житті давньогрецького суспільства
 29. Римська громадянська община і формування та розвиток Римської держави у республіканський період.
 30. Політична діяльність Цицерона і Цезаря.
 31. Становлення і розвиток монархічної системи влади у Римі за часів Октавіана Августа.
 32. Реформаторська діяльність давньоримського імператора Діоклетіана.
 33. Становище християнської церкви у Римській імперії.
 34. Причини падіння Західної Римської імперії.
 35. Основні риси розвитку історії Візантійської імперії.
 36. Сутність феодалізму та його основні категорії.
 37. Держава, право і церква у середні віки.
 38. Станова монархія і становлення та розвиток парламентаризму у Європі.
 39. “Велика хартія вільностей” (1215 р.) в Англії та її значення.
 40. “Золота булла” (1356 р.) і політичний розвиток Священної Римської імперії німецької нації у ХІУ-ХУ ст.
 41. Державний лад та історичний розвиток республік у Венеції та Флоренції в Італії у середні віки.
 42. Формування гуманістичного світогляду в Європі у середні віки.
 43. Реформація і Контрреформація у Європі у середні віки.
 44. Англія за часів правління Генріха УІІІ (перша половина ХУІ ст.).
 45. Громадянські (релігійні) війни у Франції у другій половині ХУІ ст.
 46. Внутрішня та зовнішня політика короля Іспанії Філіпа ІІ (друга половина ХУІ ст).
 47. Герцог Рішель ? є і зміцнення абсолютизму у Франції у ХУІІ ст.
 48. Тридцятилітня війна у Європі (1618-1648 рр.)
 49. Людина та її повсякденне життя у Європі у середні віки. Філософська думка у середньовічній Європі
 50. Нідерландська і Англійська буржуазні революції у ХУІ і Х VII ст.
 51. Олівер Кромвель та його роль в Англійській буржуазній революції ХУІІ ст.
 52. Війна за незалежність колоній у Північній Америці у ХУІІІ ст.
 53. Проголошення незалежності США і конституційні основи нової державності.
 54. Передумови і причини Великої французської буржуазної революції ХУІІІ ст.
 55. Політичні течії і лідери у Великій французській буржуазній революції ХУІІІ ст.
 56. Конституції Франції 1791 і 1793 р. : порівняльний аналіз.
 57. Політична система та соціальні ідеали якобинської диктатури.
 58. Наполеон Бонапарт та його роль в історії.
 59. Створення незалежних держав у Латинській Америці.
 60. Громадянська війна і Реконструкція у США. (1861-1877 рр.)
 61. Франко-пруська війна та об ? єднання Німеччини (1870-1871 рр.).
 62. Бісмарк і зовнішня політика Німеччини у 70-90-ті роки ХІХ ст.
 63. Причини, характер та основні події першої світової війни.
 64. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин.
 65. Революції у Росії (1917 р.) і Німеччині (1918 р.) та їх наслідки.
 66. Причини виникнення та сутність фашизму у Західній Європі.
 67. Ідеологія і політика нацистської Німеччини.
 68. Причини, характер, етапи і особливості Другої Світової Війни.(з врахуванням дискусійних проблем).
 69. Антигітлерівська коаліція та її міжнародні конференції.
 70. Нюрнберський процес. Підсумки та уроки Другої Світової Війни.
 71. Структура та діяльність ООН.
 72. Причини, етапи, зміст та наслідки холодної війни.
 73. Історія та сучасна політика НАТО.
 74. Формування і історичні особливості розвитку комуністичних режимів країн Східної і Центральної Європи (середина 40-х- середина 80-х років ХХ ст.).
 75. Особливості історичного розвитку країн Західної Європи (Англія, Франція, ФРН, Італія). (1945-2005 рр.).
 76. Історія розвитку Європейського Союзу.
 77. Особливості історичного розвитку США у період 1945р.- початку ХХІ ст.
 78. Соціально-політичні реформи у країнах Східної і Центральної Європи (Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Югославія, НДР) ( 80 ті роки ХХ ст.- початок ХХІ ст.)
 79. Міжнародні та регіональні конфлікти (80-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.).
 80. Розпад СРСР і створення незалежних держав у контексті всесвітньої історії. Крах комуністичної системи.
 81. Об ? єднання Німеччини (1990 р.) та його історичні особливості.
 82. Соціально політичний і економічний розвиток Китаю (1945 р. – початок ХХІ ст.)
 83. Соціально політичний і економічний розвиток Японії (1945 р. - початок ХХІ ст.).

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ. ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ.

ЗМІСТОВІ МОДУЛ

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ТЕМИ

УСЬОГО БАЛІВ ЗА МОДУЛІ

ТЕМА 1

4

 

ТЕМА 2

4

 

ТЕМА 3

4

 

ТЕМА 4

4

 

ТЕМА 5

4

 

ТЕМА 6

4

 

ТЕМА 7

4

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

7

35

ТЕМА 1

4

 

ТЕМА 2

4

 

ТЕМА 3

4

 

ТЕМА 4

4

 

ТЕМА 5

4

 

ТЕМА 6

4

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

6

30

ТЕМА 1

4

 

ТЕМА 2

4

 

ТЕМА 3

4

 

ТЕМА 4

4

 

ТЕМА 5

4

 

ТЕМА 6

4

 

ТЕМА 7

4

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

7

35